I. TRA CỨU THÔNG TIN ĐỀ TÀI 2

1.     Tra cứu thông tin đề tài 2

II. NHẬP VÀ QUẢN LƯ DỮ LIỆU.. 2

1.     Đăng nhập. 2

2.     Học hàm.. 3

3.     Học vị 4

4.     Lĩnh vực. 6

5.     Loại đề tài 7

6.     Loại đề tài phụ. 9

7.     Cấp quản lư. 10

8.     Khối nghiên cứu. 12

9.     Quản lư đơn vị 13

10.  Quản lư cán bộ. 15

11.  Thông tin đề tài 16

12.  Báo cáo tài liệu, ấn phẩm.. 18

13.  Liên kết quảng cáo. 19

14.  Quản lư nhóm thành viên. 21

15.  Quản lư thành viên. 22


I. TRA CỨU THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1.      Tra cứu thông tin đề tài

-         Mở tŕnh duyệt nhập vào địa chỉ dulieubien.vast.vn

-         Chọn các thông tin cần tra cứu

-         Nhập thông tin các trường cần t́m kiếm.

-         Chọn nút t́m kiếm

II. NHẬP VÀ QUẢN LƯ DỮ LIỆU

1.      Đăng nhập

-         Mở tŕnh duyệt nhập vào địa chỉ quanlydetai.vast.vn/administrator/  

-         Nhập tên truy nhập và mật khẩu

-         Vào menu Mở rộng\Viện HL KHCNVN

-         Chọn các chức năng cần sửa đổi

2.      Học hàm

Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 2

H́nh 2

-         Vào menu Quản lư danh mục\Học hàm

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 3

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 3. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

3.      Học vị

Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 1

H́nh 4

-         Vào menu Quản lư danh mục\Học vị

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 5

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 5. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

4.      Lĩnh vực

Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 2

H́nh 6

-         Vào menu Quản lư danh mục\Lĩnh vực

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 7

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Đóng (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 7. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

5.      Loại đề tài

Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 1

H́nh 8

-         Vào menu Quản lư danh mục\Loại đề tài

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 9

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 9. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

6.      Loại đề tài phụ

Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 2

H́nh 10

-         Vào menu Quản lư danh mục\Loại đề tài phụ

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 11

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 11. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

7.      Cấp quản lư

Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 1

H́nh 12

-         Vào menu Quản lư danh mục\Cấp quản lư

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 13

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 13. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

8.      Khối nghiên cứu

Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 1

H́nh 14

-         Vào menu Thông tin chủ nhiệm đề tài\Khối nghiên cứu

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 15

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 3. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

9.      Quản lư đơn vị

Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 5

H́nh 16

-         Vào menu Thông tin chủ nhiệm đề tài\Quản lư đơn vị

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 17

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Đóng (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 17. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

10. Quản lư cán bộ

Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 1

H́nh 18

-         Vào menu Thông tin chủ nhiệm đề tài\Quản lư cán bộ

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 19

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 19. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

11.  Thông tin đề tài

Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 2

H́nh 20

-         Vào menu Quản lư đề tài\Thông tin dề tài

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 21

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 21. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

12. Báo cáo tài liệu, ấn phẩm

Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 1

H́nh 22

-         Vào menu Quản lư đề tài\Báo cáo tài liệu ấn phẩm

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 23

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 23. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

13. Liên kết quảng cáo

Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 6

H́nh 24

-         Vào menu Quản lư danh mục\Học hàm

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 25

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 25. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

14. Quản lư nhóm thành viên

Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 2Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 5

H́nh 24

-         Vào menu Thành viên\Nhóm (thành viên)

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 7Rounded Rectangular Callout: 9

H́nh 25

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 25. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.

15. Quản lư thành viên

Rounded Rectangular Callout: 6Rounded Rectangular Callout: 5Rounded Rectangular Callout: 1Rounded Rectangular Callout: 4Rounded Rectangular Callout: 3Rounded Rectangular Callout: 2

H́nh 26

-         Vào menu Thành viên\Quản lư thành viên

-         Phần mềm sẽ hiển thị danh sách (1)

-         Thêm mới

o   Bấm nút Tạo mới (2).

o   Phần mềm sẽ hiện thị ra cửa sổ :

Rounded Rectangular Callout: 8Rounded Rectangular Callout: 9Rounded Rectangular Callout: 7

H́nh 27

o   Nhập đầy đủ thông tin. Bấm Lưu lại (8)  để lưu lại thông tin. Và quay về cửa sổ (1).  Bấm Lưu và mới (7) để lưu lại và tạo lại cửa sổ nhập mới. Bấm Thoát (9) để không lưu và quay về (1)

-         Sửa

o   Tích vào (5) và chọn nút Chỉnh sửa (3) hoặc Kích chuột vào tên  (6).

o   Phần mềm sẽ hiển thị ra cửa số h́nh 27. Thực hiện tương tự phần thêm mới.

-         Xóa

o   Tích vào (5) và chọn nút Xóa (4) .

o   Xác nhập yêu cầu xóa.