Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (6)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Quan trắc phân tích môi trường biển Miền Trung 2009-2009 Viện Cơ học
Quan trắc môi trường biển ven bờ phía bắc 2011 2011-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Trạm quan trắc môi trường biển Đồ Sơn 2011-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Trạm quan trắc các thông số vật lý hải dương tại Đồ Sơn 2013-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Hệ thống trạm thử nghiệm độ bền vật liệu trong môi trường biển 2013-2013 Viện Cơ học
Trạm quan trặc môi trường biển miền Nam 2013-2013 Viện Hải dương học