Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (311)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Đặc điểm địa động lực các đứt gãy phương á kinh tuyến đới ven bờ và thềm lục địa Việt Nam 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đặc điểm tiến hóa địa hình đáy biển của đới rift sông Hồng 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Foraminifera, tảo diatom N-Q thềm lục địa, ý nghĩa địa tầng, cổ địa lý 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Tiến hóa trầm tích các bồn trùng đệ tứ vùng biển phía nam 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Móng trước Kz thềm lục địa theo tài liệu địa vật lý 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Địa chất tầng nông quần đảo Trường Sa theo tài liệu địa vật lý 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Mô hình cấu trúc sâu và địa động lực vùng biển Việt Nam và kế cận 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Trường địa từ tìm kiếm khoáng sản vùng thềm lục địa Việt Nam 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Tai biến sóng thần đến vùng bờ biển hải đảo Việt Nam 2001-2002 Viện Vật lý địa cầu
Tương tác lục địa biển ở dải ven bờ Việt Nam và hậu quả môi trường - sinh thái 2001-2002 Viện Tài nguyên và môi trường biển