Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Sử dụng kỹ thuật SHPT nghiên cứu tính đa hình di truyền một số loài cá song có giá trị kinh tế cao được nuôi trồng tại các vùng biển VN cho định hướng chọn giống và lai tạo 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Cá ngựa biển Việt Nam: đặc điểm sinh học, quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm 2006-2008 Viện Hải dương học
Sinh học-khai thác các đối tượng của nghề xa bờ ở vùng biển 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên (chủ yếu là cá Ngừ, cá Thu, cá Cờ 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quần xã động vật đáy không xương sống: tuyến trùng (Nematoda), giáp xác chân chèo (Harpacticoda) và vai trò chỉ thị của chúng ở hệ sinh thái rừng ngập mặn và cửa sông Việt Nam (Giai đoạn 1:các tỉnh miền Trung và Nam Bộ) 2006-2008 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất phương hướng phục hồi và phát triển nguồn lợi chi rong Mứt (Porphyla) ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu nguồn lợi tài nguyên phi sinh vật vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Sử dụng công nghệ viễn thám màu-hải dương để nghiên cứu cấu trúc và biến động của các trường thủy văn-động lực khu vực Biển Đông 2006-2008 Viện Hải dương học
Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống thủy vực ven bờ biển Việt Nam 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Xây dựng các chỉ thị và chỉ số phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên biển vùng bờ biển Hải Phòng-Quảng Ninh 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Các vấn đề địa chất môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và giải pháp ứng xử 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển