Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Nghiên cứu và xác lập mô hình phát triển - xã hội cho vùng đất ngập mặn và mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển miền Trung 2001-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Đánh gia tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội; thiết lập cơ sở khoa học và cac giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo 2001-2005 Viện Địa lý
Xây dựng cơ sở dữ liệu biển Quốc gia 2001-2002 Viện Hải dương học
Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt Nam ở vùng biển Tây Nam 2001-2002
Biên tập xuất bản bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam 2006-2007 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam 2001-2005 Viện Cơ học
Lập luận chứng khoa học kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ 2007-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá mức độ suy thoái các hệ sinh thái vùng ven bờ biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững 2006-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu quá trình phát sinh thuỷ triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản 2007-2009 Viện Hải dương học