Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (9)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Khảo sát tổng hợp địa chất, địa vật lý và khí tượng hải văn khu vực tây nam quần đảo Trường Sa và thềm lục địa kế cận phục vụ phát triển kinh tế, an ninh và quốc phòng 2002-2004 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các chế phẩm thế hệ mới để bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật trong môi trường biển 2001-2003 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 2005-2007 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt Nam ở vùng biển Tây Nam 2001-2002
Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền Quốc gia 2007-2010 Viện Cơ học
Nghiên cứu tầng trầm tích thềm lục địa Việt Nam bằng phương pháp trường thế hiện đại (áp dụng phần mềm GS-SYS 4.2, COSCAD2D, 3D, EMIGMA 7.8…) để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa ngoài vùng biển Việt Nam theo tiêu chí do LHQ quy định 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đánh giá nguồn năng lượng tái tạo và các giải pháp khai thác hợp lý chúng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ một số đảo của Việt Nam 2004-2006 Viện Địa lý
Xây dựng luận cứ khoa học cho việc qui hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa 2001-2003 Viện Địa lý
Hợp đồng số 08/HĐ-BQLRGN thuộc Đề án CSL07: “Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam” ký ngày 06/5/2008 giữa Ủy ban biên giới quốc gia với Viện Địa chất và Địa vật lý biển. 2008-2009 Viện Địa chất và địa vật lý biển