Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các yếu tố sinh hóa đề kháng lên quá trình mất màu (trắng hóa) rạn san hô Việt Nam
Thời gian thực hiện 2009-2011
Kinh phí
Mã số đề tài 104.01.121.09
Đơn vị Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Chủ nhiệm đề tài Phạm Quốc Long
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu các yếu tố ổn định sinh - hóa đối với sự mất màu của các rạn san hô Việt Nam. Nghiên cứu sinh thái học các rạn san hô VN, tác động qua lại của san hô với vật cộng sinh, các cơ chế sinh - hóa của sự mất màu san hô. Xác định quan hệ giữa tính ổn định nhiệt của các dạng Phyllotype của zooxanthellae san hô với thành phần lipit màng sinh học của chúng; xác lập vai trò và các phương thức trao đổi chất cảu lipit trong quá trình bị mất màu của các rạn san hô cứng và mềm từ các vùng bờ biển Việt Nam. Dự kiến lần đầu tiên sẽ nhận được phần cất nguyên chất (sạch) của zooxanthellae và của các tế bào vật chủ trong một số loài san hô Việt Nam. Lần đầu tiên sẽ tiến hành phân tích so sánh thành phần các lipit tổng, lipit phân cực và trung tính và thành phần các axit béo của zooxanthellae nguyên chất và của tế bào vật chủ của các san hô cứng và san hô mềm thông qua các phương pháp phân tích phổ HPLC, GC-MS, TLC,

Mục tiêu nghiên cứu

Lần đầu tiên nghiên cứu trên rạn san hô Việt Nam về mức độ ổn định của các loài san hô riêng lẻ đối với với sự tẩy trắng, ảnh hưởng của hàm lượng lipit riêng lẻ và của các axit béo riêng biệt trong quá trình đó. Đưa ra phương pháp luận trong quan trắc - monitoring tình trạng các rạn san hô Việt Nam với việc sử dụng các chất đánh dấu lipit, cũng như đưa ra các khuyến cáo cho việc lựa chợn các loài san hô bền vững về nhiệt và ứng dụng lipit khôi phục nhân tạo các rạn san hô Việt Nam

Kết quả của đề tài

- Đã thu thập được mẫu của 30 loài san hô cứng và mềm thuộc các giống và họ khác nhau tại các vùng biển của Việt Nam. Mẫu được xác định tên khoa học, lưu giữ tiêu bản và bảo quản theo đúng qui trình tiêu chuẩn.
- qui trình phân lập zooxanthellae và tế bào vật chủ sạch từ các tập đoàn san hô. Các kết quả đã chỉ ra rằng, phương pháp li tâm ở tốc độ cao (siêu li tâm) mạng lại nhiều hiệu quả trong qui trình phân lập.
- Đã đưa ra các giải thiết về phươg pháp quan trắc monitoring đánh giá tình trạng của các rạn san hô dựa vào hàm lượng lipit tổng cũng như thành phần và hàm lượng của các axit béo đánh dấu.

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống