Thông tin về đề tài

Tên đề tài Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm-Bạch Đằng và đề xuất các giải pháp bảo vệ
Thời gian thực hiện 2006-2007
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Tài nguyên và môi trường biển
Chủ nhiệm đề tài Trần Đức Thạnh
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Cát Bà, Hạ Long - Quảng Ninh

Nội dung nghiên cứu

Phân tích và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực cửa sông Cấm - Bạch Đằng. Kiểm kê tải lượng thải của các nguồn ô nhiễm và xu thế suy thoái môi trường. Hậu quả ô nhiễm và xu thế suy thoái môi trường sinh vật. Từ đó dự báo khả năng lan truyền các chất trong môi trường nước và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá thực trạng ô nhiểm và nguy cơ suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm - Bạch Đàng. Đề xuất được các giải pháp ngăn ngừa ô nhiểm và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững khu vực cửa sông Cấm - Bạch Đằng

Kết quả của đề tài

Môi trường nước khu vực cửa sông Cấm - Bạch Đằng bị ô nhiễm,cần chú trọng các biện pháp:
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải KLN từ các cơ sở công nghiệp, dầu thải từ hoạt động hàng hải và việc sử dụng HCBVTV trong nông nghiệp
- Kiểm soát nguồn nước thải từ bãi rác Tràng Cát đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng nước thải vào vùng biển ven bờ theo TCVN.
Chú trọng dầu tư cơ sở hạ tầng vệ sinh môi trường
- Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát nguồn thải, thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại các trọng điểm ô nhiểm ven bờ như khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà
- Bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn và nơi cư trú, sinh sản của một số loài thủy sản, tại một số bkhu như Tràng Cát - Đình Vũ, Lập Lễ (Thủy Nguyên)
- Thiết lập Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu, tràn hóa chất.

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống