Thông tin về đề tài

Tên đề tài Mô phỏng dài hạn sự biến đổi đường bờ và phát triển lạch triều
Thời gian thực hiện 2010-2012
Kinh phí
Mã số đề tài 107.03-2010.04
Đơn vị Viện Cơ học
Chủ nhiệm đề tài Lê Xuân Hoàn
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực

Nội dung nghiên cứu

- Mô phỏng chế độ sóng và dòng chảy phía sau công trình bằng mô hình số 2D, mô phỏng sự biến đổi địa mạo và đường bờ dưới dạng phát triển các Salient-Tombolo
- Nghiên cứu vai trò của thủy triều và dòng chảy do gió ảnh hưởng đến chế độ bùn cát ven bờ

Mục tiêu nghiên cứu

Phát triển mô hình số để mô phỏng vận chuyển bùn cát và biến động bờ biển của khu vực với trọng tâm là thích ứng của đường bờ tại khu vực lân cận lạch triều và sự phát triển của lạch triều dưới điều kiện phức tạp của các công trình xây dựng ven bờ. Phạm vi áp dụng của mô hình trong đó kết hợp quá trình khu vực với quá trình cục bộ để tăng phạm vi mô phỏng cá về phông gia và thời gian

Kết quả của đề tài

1. Kết quả cải tiến mô hình lan truyền sóng EBED (Mase, 2001). Thông qua việc đưa thêm thành phần tiêu tán năng lượng so các dạng sóng vỡ khác nhau gây ra, mô hình cải tiến đã đạt được kết quả mô phỏng chính xác hơn so với mô hình ban đầu được phát triển bởi Mase.
2. Kết quả mô phỏng vận chuyển bùn cát và biến đổi địa hình sau đê chắn sóng
Một mô hình số 2D đã được phát triển kết hợp với mô hình sóng EBED để mô phỏng dòng bùn cát và biến đổi địa hình do tác động của sóng và dòng chảy trong trường hợp có công trình. Mô hình được kiểm chứng bằng số liệu đo đạc thực nghiệm. Kết quả mô phỏng địa mạo sau công trình đê chắn sóng xa bờ và dự báo biến động đường bờ rất phù hợp với số liệu đo đạc. Đây là kết quả đặc biệt có ý nghĩa thực tiễn trong việc trợ giúp thiết kế các công trình đê chắn sóng xa bờ và dự báo biến động đường bờ sau khi xây dựng công trình
3. Mô hình vận chuyển bùn cát và biến đổi đường bờ cho phép mô phỏng dòng bùn cát dọc bờ và sự thích ứng của đường bờ trong điều kiện có công trình và lạch triều đã được phát triển. Mô hình được kiểm chứng bằng số liệu đo đạc thực tế tại bờ biển Long Island, Mỹ.
4. Mô hình phát triển spit: mô hình toán về sự phát triển của spit và các bãi cát nổi song song bờ đã được phát triển
5. Kết quả tính dòng bùn cát dọc bờ khu vực Swash Zone
6. Công bố 03 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI, 01 bài đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế và 01 bài hội nghị quốc gia

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống

2012TK_NCCB_Le Xuan Hoan_Mo phong dai han bien doi duongbo.pbf