Thông tin về đề tài

Tên đề tài Mô phỏng số sự vận tải bùn cát vùng cửa sông và ven biển dưới tác động của dòng chảy và sóng
Thời gian thực hiện 2009-2010
Kinh phí
Mã số đề tài 107.03.15.09
Đơn vị Viện Cơ học
Chủ nhiệm đề tài Phạm Đức Chính
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống