Thông tin về đề tài

Tên đề tài Sinh tổng hợp axit béo ở chi vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium phân lập từ vùng biển Việt Nam được sử dụng cho sản xuất tảo đơn bào
Thời gian thực hiện 2009-2010
Kinh phí
Mã số đề tài 106.03.46.09
Đơn vị Viện Công nghệ sinh học
Chủ nhiệm đề tài Đặng Diễm Hồng
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống