Thông tin về đề tài

Tên đề tài Cơ chế tích lũy và đào thải độc tố vi tảo của loài hai mảnh vỏ Hàu Hương Spondylus versicolor
Thời gian thực hiện 12/2010 – 12/2012-12/2010 – 12/2012
Kinh phí
Mã số đề tài 106.99-2010.22
Đơn vị Viện Hải dương học
Chủ nhiệm đề tài Đào Việt Hà
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống