Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng cảnh quan hệ thống đảo ven bờ Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng
Thời gian thực hiện 2010-2011
Kinh phí
Mã số đề tài 105.06.85.09
Đơn vị Viện Địa lý
Chủ nhiệm đề tài Phạm Hoàng Hải
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống