Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam
Thời gian thực hiện 2009-2011
Kinh phí
Mã số đề tài 106.13.35.09
Đơn vị Viện Hải dương học
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Ngọc Lâm
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống