Thông tin về đề tài

Tên đề tài Cơ sở khoa học bảo vệ và phát triển nguồn lợi thân mềm tây Vịnh Bắc Bộ
Thời gian thực hiện 2009-2011
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Tài nguyên và môi trường biển
Chủ nhiệm đề tài Đỗ Công Thung
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Vịnh Bắc Bộ

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống