Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển
Thời gian thực hiện 2009-2010
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Chủ nhiệm đề tài
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống