Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phòng bệnh nhũn thân ice-ice disease ở rong sụn Việt Nam
Thời gian thực hiện 2009-2010
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Chủ nhiệm đề tài Trần Mai Đức
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

- Phân lập lại các chủng vi sinh vật trên cây rong lành và trên cây rong bị bệnh ice-ice
- Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu hiệu
- Qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm qui mô pilot
- Qui trình sử dụng chế phẩm trong labo va ngoài thực địa
- Đánh giá hiệu lực của chế phẩm trên hiện trường và chọn phương án sử dụng thích hợp

Mục tiêu nghiên cứu

- Sản xuất được và ứng dụng hiệu quả chế phẩm vi sinh trong phòng bệnh trắng nhũn thân ở rong sụn
- Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề nuôi trồng rong sụn và cải thiện giống cây trồng vật nuôi cho phát triển bền vững và bảo tồn các loài rong

Kết quả của đề tài

- Đánh giá hiệu lực chế phẩm trên dàn rong trồng ngoài thực địa theo 2 phương pháp hồ giống và treo nhả chậm trong suốt quá trình nuôi trồng
- Đưa ra quy trình sử dụng chế phẩm phòng bệnh trắng nhũn thân cho loài rong Sụn và rong Bắp sụn

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống