Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư của một số loài hải miên ở Việt Nam
Thời gian thực hiện 2011-2013
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Hóa sinh biển
Chủ nhiệm đề tài Phan Văn Kiệm
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng được quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư từ 8 loài hải miên có triển vọng ứng dụng cao nhất
- Đánh giá được hoạt tính chống ung thư in vitro của 80 hợp chất phân lập từ 8 loài hải miên và đánh giá được tính an toàn và tác dụng chống ung thư in vitro trong hai hoạt chất có triển vọng nhất trong số 80 hoạt chất

Kết quả của đề tài

- Thực hiện thu thập mẫu, xử lý và tạo dịch chiết methanol và dịch chiết phân đoạn n-Hexan, chlorform, ethylaceate và butanol của 4 mẫu hải miên
- Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định thành phần hóa học và xác định cấu trúc hóa học của 3 mẫu hải miên thu được (Haliclona subarmigera, Dysidea cinerea, Mycaleplumosa)
- Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định cấu trúc cấu các chất phân lập từ loài hải miên Petrosia nigricans
Đăng 01 bài trên tạp chí hóa học, đăng 01 sáng chế độc quyền
- Gửi mẫu chất sạch để sàng học hoạt tính gây độc tế bào, kháng ung thư

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống