Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu bẻ ngắn mạch fucoidan sử dụng enzyme từ sinh vật biển Việt Nam
Thời gian thực hiện 2009-2010
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Chủ nhiệm đề tài
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

Sử dụng enzym từ sinh vật biển phân giải fucoidan để xác định cấu trúc, mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của chúng và để điều chế các oligofucoidan với các đặc tính chuẩn, cũng như thuốc uống và các chất bổ sung từ các polymer sinh học này.

Kết quả của đề tài

- Điều chế, phân đoạn và tinh sạch fucoidan từ 4 loài rong S.polycystum. Solygocystum, Tornata và S.mcclurei.
- Đã thu thập và phân lập được 71 chủng vi sinh vật biển (21 chủng nấm mốc và 50 chủng vi khuẩn) và 75 loại động vật không xương sống biển
- Kết quả sàng lọc đã phát hiện được 2 chủng vi khuẩn NITRA-134 và SW21 sinh fucoidanse có hoạt tính mạnh nhất hiện đang được lưu giữ tại viện NITRA để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo - Đã xác định được 6 loài động vật không xương sống biển có chứa fucoidanse là Haliotis ovina, Lambis.sp, Peria penguin. Septifer biocularis,Sea ủchin và Polychaeta.
- Đã lên men dịch thể và tiến hành nghiên cứu tính chất phân tử và xúc tác của enzyme từ chủng vi khuẩn SW21
- Đang tiến hành nghiên cứu tính chất phân tử và xúc tác của fucoidanse chiết từ gan tuỵ Lambis sp

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống