Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tính chất hóa sinh và hoạt tính sinh học của lectin trong rong đỏ chứa carrageenan được trồng ở Việt Nam
Thời gian thực hiện 2009-2010
Kinh phí
Mã số đề tài 106.05.01.09
Đơn vị Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Chủ nhiệm đề tài Lê Đình Hùng
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực Biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá tính chất hóa sinh và hoạt tính sinh học của lectin mới từ các mẫu rong đỏ Kappaphycus striatum và Euchesuma và Denticulatum và định hướng sử dụng làm thuốc hỗ trợ kháng U và kháng vius

Kết quả của đề tài

- Tinh chế lectin từ hai mẫu rong carageenophyte, và xác định khối lượng phân tử của các lectin bằng cả hai phương pháp: điện di trên gel polyacrylamide và bằng phương pháp quang phổ khối ion- hóa phun điện tử (ESI-MS).
- Xác định đặc tính liên kết carbohydrate của các lectin từ hai mẫu rong với các đường đơn và O-slycan; Trình tự 20 acid amino N-terminal của các lectin; Hoạt tính của lectin kháng lại một số vi khuẩn gây bệnh cho người và cho sinh vật biển

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống