Thông tin về đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá tiềm năng rong biển Việt Nam sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ethanol nhiên liệu (Biofuel)
Thời gian thực hiện 2009-2011
Kinh phí
Mã số đề tài
Đơn vị Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Chủ nhiệm đề tài Lê Như Hậu
Loại đề tài Các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển (KC.09) có liên quan đến chủ quyền biển đảo
Khu vực các vùng triều và ao đìa ven biển các tỉnh ven biển Việt Nam

Nội dung nghiên cứu

Đánh giá tiềm năng khai thác tự nhiên và nuôi trồng qui trình nuôi trồng 1 số đối tượng có khả năng làm nhiên liệu.
- Xác định các loài rong biển có hàm lượng carbonhydrat cao, sản lượng tự nhiên lớn phù hợp làm nguyên liệu sản xuất ethanol quy mô công nghiệp
- Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng nguồn lợi: thành phần loài, trữ lượng, khả năng khai thác
- Các giải pháp phát triển để đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững, khai thác nguồn lợi rong biển tự nhiên; Mô hình nuôi trồng cho các đối tượng

Mục tiêu nghiên cứu

Xác định được tiềm năng sử dụng và đưa ra các giải pháp phát triển nguồn rong biển làm nguyên liệu cho công nghệ sản xuất Ethanol nhiên liệu.

Kết quả của đề tài

- Giống rong biển có hàm lượng carbonhydrate cao>50% trọng lượng khô.
- Danh mục những loài rong biển có hàm lượng carbonbydrate cao phù hợp làm nguyên liệu sản xuất ethanol quy mô công nghiệp (17 loài).
- Báo cáo đánh giá tiềm năng rong biển Việt Nam sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ethanol nhiên liệu quy mô công nghiệp.
- Giải pháp phát triển để đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững, khai thác nguồn lợi rong biển tự nhiên.
- Mô hình nuôi trồng cho các đối tượng rong biển.
- Đăng 14 bài báo trên tạp chí sinh học và hội thảo NXB KHTN &CN; đăng ký 02 bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Giải pháp khai thác rong Mơ bền vững và Qui trình nuôi trồng rong Lục năng suất cao) và đào tạo 01 thạc sĩ.
*Hiệu quả khoa học:
- Góp phần khẳng định được nguồn nguyên liệu thay thế có sẵn trong nước đáp ứng được nhu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học từ thực vật không ảnh hưởng đến lương thực cũng như nguồn nhiên liệu của con người đang sử dụng.
- Đưa ra mô hình và kỹ thuật trồng phù hợp với các điều kiện tự nhiên các vùng ven biển Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

Thư viện ảnh

Tài liệu tải xuống

2013TK_VAST_Le Nhu Hau_NC danh gia tiem nang rong bien VN lam nguyen lieu sx ethanol.pdf